Regulamin

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Narciarskiej Fun schol (zwanej dalej Szkołą) wszyscy klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten spoczywa na ich rodzicach lub opiekunach prawnych.

Szkoła Narciarska Fun school nie ubezpiecza klientów – sugerujemy, aby wszyscy klienci wykupili ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych (dalej nazywane Lekcjami) Klient zawiera ze Szkołą Narciarską Fun school umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Lekcje w Szkole Narciarskiej Fun school można rezerwować osobiście lub telefonicznie lub poprzez system.

3. Należność za Lekcje należy uregulować: a. na 3 dni przed rozpoczęciem Lekcji na rachunek bankowy Szkoły Narciarskiej Fun school wskazany podczas rezerwacji lub b. przed rozpoczęciem Lekcji wyłącznie w biurze Szkoły (32-020 Wieliczka, Podstolice 260).

4. Wpłata należności za Lekcje traktowana jest jako zadatek w rozumieniu Kodeksu Cywilnego za wyjątkiem przypadku wskazanego w punkcie 10.

 5. Cena Lekcji nie obejmuje opłat za korzystanie z wyciągu narciarskiego. Cena za lekcje – 130 zł,

2 osoby – 190 zł,

3 osoby – 240 zł,

 4 osoby – 280 zł

6. Należność za Lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed jej rozpoczęciem. Po upływie tego czasu Lekcja może być przez Szkołę anulowana. W przypadku zakupu większej ilości Lekcji z dodatkowym rabatem cenowym (Pakietu) opłata pobierana jest z góry.

7. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą Lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

8. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystane a opłacone wcześniej Lekcje jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację Lekcji lub Pakietu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.

9. Lekcja zakupiona w Szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji.

10. Korzystanie z Pakietów odbywa się w terminach ustalonych indywidualnie przez Klienta ze Szkołą . Lekcje z Pakietu są imienne i nie może korzystać z nich osoba trzecia.

 11. Płatność gotówką, kartą lub Przelewy24.Lekcje z Pakietu obowiązują tylko w danym sezonie, niewykorzystane lekcje przepadają, a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

12. Klienci szkoły spotykają się z instruktorem w wyznaczonej strefie przy wyciągach taśmowych.

13. Lekcja w Szkole Narciarskiej i Snowboardowej KOZINIEC trwa 55 minut (2h = 110 min, 3h = 165 min.).

14. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po ukończeniu zajęć w wyznaczonym przez Szkołę miejscu.

 15. Szkoła może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.

16. Przed przystąpieniem do Lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę.

17. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć (pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakichkolwiek dolegliwości bólowych) należy fakt ten zgłosić prowadzącemu zajęcia.

18. Każdy uczeń na Lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.

19. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania Lekcji.

 20. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego Lekcje.

 21. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na Lekcji z instruktorem Szkoły musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika GOPR. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez ratownika GOPR, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.

 22. Podczas Lekcji Klient korzysta z wyciągów poza kolejnością.

23. Podczas Lekcji instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania Lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za Lekcję nie podlega zwrotowi.

24. Klienci Szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę.

25. Opłacenie Lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

26. Organizatorem zajęć jest Fun school sp. z o.o o numerze NIP 7361733408, KRS 0000843060 z siedzibą w 34-511 Kościelisko, Sywarne 34c/2

 27. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 r

28. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny. 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach Strony Internetowej będą rozstrzygane przez sądy powszechne.